کتاب های Mercedes Fuertes

download pdf Los ???Grecos??? y las competencias municipales Mercedes Fuertes, دانلود Los ???Grecos??? y las competencias municipales Mercedes Fuertes,Mercedes Fuertes, کتاب های Mercedes Fuertes,2008-11-10, لیست کتاب های 2008-11-10,WorldCat, کتاب های WorldCat

گت بلاگز Archival Los ???Grecos??? y las competencias municipales Mercedes Fuertes / دانلود فایل

مشخصات کلی Los ???Grecos??? y las competencias municipales Mercedes Fuertes

نویسنده کتاب (Author):

Mercedes Fuertes

انتشارات (Publisher):

2008-11-10

ویرایش و نوع فایل (Edition/Format):

 Archival material

منبع (Database):

WorldCat

موضوع (Subject):

Derecho Administrativo       Ayuntamientos       Competencias locales      

توضیحات خلاصه (Summary):

El presente Estudio analiza la modificaci??n del r??gimen de atribuci??n de las competencias municipales tras la reforma realizada mediante la Ley de racionalizaci??n y sostenibilidad de la Administraci??n local de 2013. La aplicaci??n de esta Ley no est?? siendo sencilla. Junto a dudas surgidas de la interpretaci??n de sus preceptos y los problemas de Derecho transitorio, algunas Comunidades aut??nomas han aprobado disposiciones que limitan el alcance de tal reforma. Se han presentado, adem??s, varios recursos de inconstitucionalidad y en defensa de la autonom??a local ante el Tribunal Constitucional. La autora profundiza en estos problemas ofreciendo su criterio razonado  Read more…

ژانر / فرم:info:eu-repo/semantics/conferenceObject

نوع منبع:Archival Material

تمام نویسندگان / همکاران: Mercedes Fuertes Find more information about: Mercedes Fuertes

شناسه OCLC:979265226

یادداشت:Derecho Administrativo

Event notes:Curso de formaci??n a magistrados organizado por el Consejo General del Poder Judicial

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs